Fandom

植物大战僵尸 维基

主页

简体 | 繁體

77个页面创建
于此维基上
Add New Page
Add New Page 聊天0

欢迎来到植物大战僵尸中文维基!


这是一个基于在 2009 年 5 月 5 日推出的,来自 PopCap Games 的塔防游戏,植物大战僵尸系列的维基以及百科全书!


自2012年2月29日建立至今,
大家共创建了77篇条目,进行了2,223次编辑,
上传了371张图片,

共有3名用户以及无名的IP党们共同建设了这个Wiki!
Banner.png
欢迎来到
植物大战僵尸中文维基!
收集关于植物大战僵尸的方方面面
已有77篇中文条目,
您想参与吗?

新手入门·尝试编辑·寻求帮助

分类导航

植物
Peashooter1.png Sunflower1.png Cherry Bomb1.png Wall-nut1.png Potato Mine1.png Snow Pea1.png Chomper1.png Repeater1.png Puff-shroom1.png Sun-shroom1.png Fume-shroom1.png Grave Buster1.png Hypno-shroom1.png
Scaredy-shroom1.png Ice-shroom1.png Doom-shroom1.png Lily Pad1.png Squash1.png Threepeater1.png Tangle Kelp1.png Jalapeno1.png Spikeweed1.png Torchwood1.png Tall-nut1.png Sea-shroom1.png Plantern1.png
Cactus1.png Blover1.png Pumpkin1.png Magnet-shroom1.png Cabbage-pult1.png Flower Pot1.png Kernel-pult1.png Coffee Bean1.png Garlic1.png Gatling Pea1.png Twin Sunflower1.png Gloom-shroom1.png Gold Magnet1.png
Spikerock1.png Bloomerang2.png Iceberg Lettuce2.png Bonk Choy2.png Snapdragon2.png Coconut Cannon2.png Sun Bean2.png Primal Peashooter2.png Primal Wall-nut2.png Primal Sunflower2.png Primal Potato Mine2.png Wasabi Whip2.png
僵尸
Zombie1.png Flag Zombie1.png Conehead Zombie1.png Pole Vaulting Zombie1.png Buckethead Zombie1.png Newspaper Zombie1.png Snorkel Zombie1.png Balloon Zombie1.png Imp1.png Gargantuar1.png


投票栏

你觉得这个维基建设的如何?
 
8
 
15
 
6
 
1
 
5
 
1
 
0
 
1
 

该投票在2016年5月1日的22:05发起,目前为止有 37 人参与了投票。

你觉得 PvZ 2 的炙鞭山葵如何?
 
0
 
2
 
2
 
1
 
0
 
1
 
0
 
3
 
2
 

该投票在2016年5月27日的00:17发起,目前为止有 11 人参与了投票。

你看好 PvZ 2 后续更新中即将推出的植物等级系统吗?
 
2
 
1
 
0
 
2
 
0
 
6
 
0
 

该投票在2016年5月14日的19:14发起,目前为止有 11 人参与了投票。

你对本维基处理未出内容方式的看法?
 
6
 
5
 
0
 
0
 
3
 

该投票在2016年5月4日的06:49发起,目前为止有 14 人参与了投票。

我们需要你!

这也是个坑!快点填补这个坑吧!

新闻动态

这里是堆放关于植物大战僵尸的各种新闻和小道消息的地方。任何人(广告狗除外)都可以在这里发布新闻。

特色页面

炙鞭山葵是《植物大战僵尸 2》中的一种附加植物(内购植物),在版本 4.8 之中作为事件 “时空风暴” 的一部分推出。它是一种能快速攻击前后方 2 格内僵尸的近战士,这一点与菜问相似。由于其凭借明火攻击的特性,它会完全吸收极寒冰窟的冰冻效果,同时能够散发热量,解冻周围的植物。

你知道吗

友情链接

添加更多友链

更多维基

随机维基